www.kanetwerk.net

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Podium Dialectische ontwikkeling “Eenheid-in-Verschil” Koerdische gemeenschap in Nederland

Dialectische ontwikkeling “Eenheid-in-Verschil” Koerdische gemeenschap in Nederland

  Ali Ghahrmani

 Abstract

alighahrmani
De Koerden zijn vanuit Koerdistan naar Nederland gemigreerd . Dat is een essentiële  verandering in de onderbouw en vervolgens bovenbouw van hun leven. Nederland is/was in sociaal en economisch opzicht en cultureel gezien anders dan Koerdistan.  Deaze veranderingen brengen diepgaande sociaal, psychologisch en culturele vraagstukken met zich mee.  In hoeverre zijn we bewust van deze verandering? En hoe kunnen wij als een creërende mens in de nieuwe omgeving een zinvolle rol gaan spelen?  

In de volgende analytische notitie met een dialectische bril ga ik een blik werpen op de toekomst en toekomstverwachtingen van de Koerden in Nederland. De essentie van dialectiek is het vermogen om de dingen in hun geheel zowel als in hun onderlinge verhouding te zien, een eenheid-in-verschil. Een dialectische ontwikkeling is wanneer een spanning ontstaat tussen 2 tegengestelde manieren van denken. Die spanning wordt opgeheven doordat er een 3e idee wordt geponeerd dat de beste van de 2 stellingen als uitgangspunt heeft.

 

Dialectische denkwijze

De dialectiek is een denkwijze om zowel de natuurwetten als de samenleving van de wereld te interpreteren. Het is een manier om naar het universum te kijken, die vertrekt vanuit het axioma dat alles in een permanente staat van verandering en beweging is. Maar niet alleen dat. De dialectiek legt uit dat verandering en beweging tegenstellingen inhouden en enkel kunnen plaatsvinden door tegenstellingen. In plaats van een gelijkmatige, ononderbroken lijn van vooruitgang zien we dus een lijn die onderbroken wordt door plotse en explosieve fases waarbij trage, geaccumuleerde veranderingen (kwantitatieve verandering) een grote versnelling ondergaan, waarbij kwantiteit wordt omgezet in kwaliteit (1)

In Mesopotamie Zend betekent kennis, weten, uitleg geven met verstand van zaken.  Zend-Avesta geldt als de oorspronkelijke verzameling van de grootste wijsheid op alle gebieden zoals religie, heilsleer, geneeskunde, ontwikkeling van de mensenrassen, wijsbegeerte, geesteswetenschappen, natuurwetenschappen, sterrenkunde, wiskunde, landbouwkunde, tuinbouwkunde. Vooral de (oude) Grieken dankten hun hoge cultuur, hun filosofie en kennis aan de Zend-Avesta; zij kwamen van de inhoud ervan op de hoogte door de Iranese volkeren (Koerden, Persen, Azeries…),  bij wie het zoroatrisme van de Zend-Avesta religie was.

De denkwijze van Zarathustra werd oorspronkelijk (in de Griekse filosofie) toegepast op het voeren van een dialoog (discussie). Plato, Socrates en Aristoteles hebben hierin een essentiële basis gelegd. 

het antwoord van Zarathustra op de vraag hoe de onvolkomenheden van deze wereld te verzoenen, zijn gelegen in de goedheid, de heiligheid en de gerechtigheid van God. Dan komt hij tot de oplossing dat er twee oerbeginselen bestaan, die hoewel onderscheiden, onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden (heel tekenend noemt hij ze de “tweeling”).

Deze “tweeling” zijn de twee grote oorzaken in het heelal, ze zijn overal vertegenwoordigd. Zowel in Ahura Mazda als in de mens. Ze worden als de twee polen van Ahura Mazda, Spenta Mainyu “ de zegenende geest”, en Angra-Mainyu “de nadeelbrengende geest”, genoemd. Deze twee geesten zijn volgens de Yasna inherent aan Ahura Mazda’s natuur. Deze twee zijn even onafscheidelijk als dag en nacht, en onmisbaar voor de instandhouding van de schepping. De zegenende geest openbaart zich in het brandende vuur, de nadeelbrengende geest in houtskool. De eerste schiep het licht van de dag, de andere de duisternis van de nacht; de eerste herinnert de mens aan zijn plicht, de tweede wiegt hem in slaap.

Na de verlichting is in Europa een grote verandering in de denkwijze in gang gezet. De denkmethode van de Griekse filosofen werd weer uit de kast gehaald, getoetst en vernieuwd.    

Dit denkproces heeft zich verder ontwikkeld aan het einde van de 18de eeuw door  Friedrich Hegel. Hij was niet tevreden met de wijze waarop zijn voorgangers met de analyse van de geschiedenis omgingen. Hij stelde dat de werkelijkheid een Geest  (=idealisme) is die met zichzelf een dialectische discussie voert en dat die discussie de geschiedenis vormt. 

Volgens de cyclische kijk (logische kijk) op de geschiedenis is er geen vooruitgang, maar is er een voortdurende afwisseling (een zich steeds herhalende cirkelbeweging): van A naar niet-A en terug naar A. Voorbeeld: een periode van welvaart (of democratie of oorlog) wordt gevolgd door een periode van armoede (of dictatuur of vrede), waarop er opnieuw welvaart (democratie, oorlog) volgt.

Hegel daarentegen stelt dat alles zich ontwikkelt door een voortdurend evolutieproces waarbij elk idee (thesis, jij en je mening) uiteindelijk een tegenpool voortbrengt (antithesis, iemand anders met een tegengestelde mening).

Op het moment dat twee personen/groepen met verschillende meningen bij elkaar komen ontstaat er een wisselwerking van waaruit zich een derde fase kan ontwikkelen waarin de twee tegenpolen samengaan, de strijd tegen elkaar overwinnen en evolueren naar een diepere en hogere synthese (overeenstemming van tegengestelden). Dit kan echter alleen wanneer de twee tegenpolen bereid zijn hun verschillen aan de kant te zetten ten behoeve van de saamhorigheid of het verwezenlijken van de doelstellingen van de groep. De synthese wordt vervolgens de basis voor een volgend dialectisch proces van tegenpolen en synthese. Hegel geloofde dat de creatieve stress van tegenpolen essentieel is voor het ont   wikkelen van een hoger bewustzijn. Op het moment van synthese (overeenstemming) worden beide partijen bij elkaar gehouden, overtroffen, opgeheven, en vervuld / samengesmolten.

antithesis

Dialectiek: het principe van these - antithese - synthese. Een stelling heeft een tegengestelde. De twee tegengestelden versmelten in een synthese die op haar beurt weer these wordt

Er is binnen diverse Koerdische organisaties een sterk streven naar verandering ontstaan. Men wil tot een “nieuwe samenleving van eenheid en vrede” komen.


Het is ook algemeen bekend dat men heel gauw gewend raakt aan eigen denkpatronen en een volkomen eigen logica voor zich zelf ontwikkelt. Als we niet kritisch naar onze denkpatronen kijken kunnen we in een bepaald denkproces vervallen die vooruitgang juist belemmert. De mens is beperkt, hij zit gevangen in het systeem der logica, waarvan Aristoteles de grondbeginselen heeft ontdekt. Het logica systeem is uitermate geschikt voor het dagelijkse leven. Echter vele grensoverschrijdende zaken zoals geschiedenis, natuur en wetenschap worden juist beperkt door het logica systeem.

De dialectiek zou volgens filosofen deze grenzen overschrijden en de waarheid achter de wereld en de geschiedenis laten zien. Ik denk niet dat de dialectiek een natuurwet is, maar een mogelijkheid en een denkwijze waarmee we sommige mechanismes makkelijker kunnen begrijpen. En daarnaast door de dialectiek te aanvaarden laat je mogelijkheden open die de formele logica juist uitsluit (Ranzige Proza)

Hier is genoeg reden om de Dialectiek in zijn eenheid (Holisme), te gaan samenvatten. Dialectiek gaat verder dan de formele Logica, dus we kijken eerst naar de Logica.

 

De Wetten van de Logica zijn:

-          het principe van de identiteit (K = K)

-          het principe van de tegenstelling (K kan niet tegelijkertijd gelijk zijn aan K en aan niet-K)

-          het principe van het uitgesloten midden (K is ofwel gelijk aan K of aan niet-K, er is geen tussenpositie)

Voor het dagelijkse leven moeten we uitgaan van K=K. Wit = Wit en Zwart = Zwart. Maar in de realiteit waar wij ons bevinden is er niet allen zwart of wit, maar is er juist sprake van oneindig veel grijstinten.

Daarnaast ziet de logica vooral de afzonderlijke delen en laat het geheel buiten beschouwing. In tegendeel ziet de Dialectiek juist alles als één geheel.

 

De Wetten van de dialectiek zijn:

-          Eenheid der Tegenstellingen

-          Beweging / Verandering door Tegenstellingen

-          De realiteit is een geheel, het is één proces waarin tegenstellingen zich vormen en ontwikkelen tot de Synthese. 

Dialectisch denken helpt om de  tegenstellingen te ontdekken en die te begrijpen.

De migratie van Koerden naar Nederland kan worden gezien als een proces van verandering

Het woord ‘Migrant’ is afgeleid van het Latijnse ‘migrere’’en betekent ‘degene die zich verplaatst (Murat Can). De Koerdische migranten in Nederland zijn in twee hoofd categorieën te verdelen namelijk, vluchtelingen en arbeidsmigranten. Migratie is voor Koerden een sociaal proces. Er is sprake van een statusverandering maar ook van een veranderde relatie met zowel de sociale als de fysische omgeving. Binnen dit sociale proces zijn twee dimensies te onderscheiden. Ten eerste beweegt het migrerende Koerdische individu zich daadwerkelijk van plaats A (Mahabad) naar plaats B (Amsterdam). Ten tweede blijven bij deze beweging twee complete gemeenschapen binnen het verplaatsende individu voortbestaan. Het individu”Ahmed” (these) vergelijkt en contrasteert deze gemeenschappen van binnen met elkaar (Cheko H). Door de ervaring die het individu opdoet (antithese), worden deze gemeenschappen tot op zekere hoogte met elkaar verenigd (synthese).

De manier van leven van Ahmed als migrant houdt nog meer aspecten in. Volgens Murat Can bestaat het leven als migrant uit drie aspecten: (a) het migrant zijn, (b) het als migrant gezien/ benaderd worden en (c) zich migrant voelen en zich als zodanig gedragen. Er is sprake van constante wisselwerking tussen deze drie aspecten onderling. Het principe van these - antithese - synthese. Een stelling heeft een tegengestelde. De twee tegengestelden versmelten in een synthese die op haar beurt weer these wordt.

Er zijn verschillende factoren te onderscheiden die de migratie van Ahmed veroorzaakt hebben. Binnen theoretische kaders worden de factoren die de migratie in gang gezet hebben de push- en pullfactoren genoemd.

Pushfactoren zijn factoren die mensen uit hun oorspronkelijke gebied verwijderen. Daarnaast bestaan er zogenaamde pulfactoren die mensen naar een ander gebied aantrekken. 

Er is veel geschreven over de situatie van Koerden in Iran, Irak, Turkije en Syrië. Het is algemeen bekend dat de politiek-economische situatie van Koerden alles behalve rooskleurig is. Onderdrukking, verzet, armoede en uitzichtloosheid zijn de pushfactoren die Koerden gedwongen hebben om hun oorspronkelijke gebied te verlaten. De aantrekkingskracht (pullfactor) van Nederland heeft in mindere mate bijgedragen aan de migratie van Koerden naar hier. Deze verhouding tussen de pull- en pushfactoren heeft een belangrijke impact op de levenswijze van Koerden in Nederland. In het algemeen kan ik stellen dat het voor Koerden relatief gemakkelijk is om in de Nederlandse samenleving te emanciperen en te integreren.

Het is heel belangrijk om goed in te zien welke manier van denken onder de Koerden leeft. Het is een gevaarlijke situatie als een Koerd in Nederland tussen het verleden en een onduidelijk toekomst blijft pendelen en zich nergens thuis voelt. In dit geval draagt de manier van denken niet bij aan sociale, politieke en economische vooruitgang. Het is van groot belang dat de Koerden kritisch naar zichzelf kijken. Het gewone denkpatroon (simpele logica) is niet voldoende om zich verder te ontwikkelen.    

Margaret Donaldson vestigt in een artikel “De oorsprong van de gevolgtrekking” de aandacht op een van de problemen van de gewone logica, namelijk haar statische karakter:

“Verbaal redeneren lijkt gewoonlijk te gaan over de ‘stand van zaken’ — de wereld gezien als iets statisch, in een dwarsdoorsnede van de tijd. Op die manier beschouwd lijkt het universum geen onverenigbaarheid te bevatten: de zaken zijn zoals ze zijn. Dat voorwerp daar is een boom; dit kopje is blauw; deze man is groter dan die man. Natuurlijk sluit deze stand van zaken oneindig veel andere uit, maar hoe komen we tot het besef hiervan? Hoe ontstaat het idee van onverenigbaarheid in onze geest? In elk geval niet van onze indrukken van de dingen-zoals-ze-zijn.”

Zij merkt ook terecht op dat het leerproces niet passief is, maar actief:

“We blijven niet zitten en passief wachten tot de wereld zijn ‘realiteit’ aan ons komt tonen. In plaats daarvan, zoals nu algemeen wordt aangenomen, verwerven we het merendeel van onze kennis door actie te ondernemen.”

 

Koerdische gemeenschap in Nederland

1- Verandering binnen Koerdische gemeenschap in Nederland

Het ondergaan van veranderingen is een continu proces. Iedere Koerd die uit  Koerdistan naar Nederland komt, ondervindt de volgende hoofd thema’s naast alle andere veranderingen die dagelijks iedere Nederlander mee maakt:

1-     Verandering in sociaal, woon en werk situatie 

2-     Omgevingsverandering  

3-     Cultuur verandering 

4-     Mentaliteitsverandering 

5-     Verandering in gezinsverhouding

 

Het is ook zo dat iedere Koerd die in Nederland woont zelf niet uit Koerdistan afkomstig hoeft te zijn. Er zijn duizenden Koerden die in Nederland zijn geboren en de komende jaren zal dit aantal alleen maar toenemen. In dit stuk is niet mogelijk om inhoudelijk op deze thema’s in te gaan. Hier wordt volstaan met het noemen van de thema’s en wij moeten deze onderwerpen in de toekomst constructief analyseren.  

2- De rol van intellect en abstract denken binnen de gemeenschap 

We leven in een tijdperk van diepgaande historische veranderingen. Na een periode van veertig jaar ongeëvenaarde economische groei bereikt de economische groei in Nederland haar grenzen. Afgelopen jaren hebben wij dit allemaal meegemaakt en ervaren. Er werd veel gediscussieerd en men is het er in Nederland over eens dat er een sociaal, economisch en morele crisis gaande is. Het gaat iedereen raken en raakt ook iedereen. Zo ook de Koerdische gemeenschap in Nederland. Er heerst een algemene stemming van angst en pessimisme over de toekomst. Vooral bij de intelligentsia. Zij die gisteren vol vertrouwen spraken over de onafwendbaarheid van menselijke vooruitgang en de evolutie, zien vandaag enkel duisternis en onzekerheid.

De crisis in de maatschappij dringt door op alle niveaus van het leven. Het raakt alle lagen van de bevolking in Nederland en de Koerdische gemeenschap in het bijzonder.

 

Nu is de vraag wat we zelf hiermee doen?

Het moet helder zijn dat zonder gebruik te maken van ons vermogen om te redeneren en bepaalde conclusies te trekken uit een gegeven situatie, komen we er als Koerdische gemeenschap heel bedrogen uit.

 

Hebben we enige intellectuele invloed op de ontwikkelingen? 

Er zijn duizenden hoogopgeleide Koerden in Nederland. Dit is op zich een mooi gegeven maar absoluut niet voldoende om als een volwaardige burger gezien te worden in Nederland. De maatschappij verlangt van ons om mee te denken, mee te voelen en mee te beslissen. Dit dient ook op abstract niveau te gebeuren.

Nu is de vraag hoe het zit met het abstracte denkvermogen van de Koerdische gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder van de hoogopgeleide Koerden in Nederland.

Welke bijdrage leveren we in het oplossen van de sociaaleconomische en maatschappelijke problemen?

Een antwoord op deze vraag kan worden gevonden door terug te blikken in de geschiedenis en door de ontwikkeling van het abstract denken hierin te beschouwen.

Abstractie is absoluut noodzakelijk. Zonder abstractie zou het denken in het algemeen onmogelijk zijn. De vraag is: welke soort van abstractie? Het antwoord moet van de intellectuele elite binnen de Koerdische gemeenschap zelf komen.

Wat dienen abstracties te hanteren die de realiteit getrouw weerspiegelen. Een realiteit die we wensen te begrijpen en beschrijven. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om ons verder te ontwikkelen in Nederland. .

Zonder abstractie is het onmogelijk om een object tot in ‘de diepte’ te doordringen. Om zijn essentiële natuur en bewegingswetten te begrijpen. Via het mentale werk van de abstractie zijn we in staat om verder te gaan dan de onmiddellijke informatie die onze zintuigen opvangen (zintuiglijke waarneming) en dieper te graven. We kunnen het object openbreken in zijn samenstellende delen. Die delen afzonderen en in detail bestuderen. We kunnen komen tot een geabstraheerd, algemeen begrip van het object. Als een ‘zuivere’ vorm, ontdaan van alle secundaire kenmerken. Dit is het werk van de abstractie, een absoluut noodzakelijk stadium in het kennisproces.

 

3- Het achterblijven van het bewustzijn

Een gemeenschap kan nooit een vooruitstrevende ontwikkeling doormaken zonder vooruitstrevende denkers te hebben. Het is aan de denkers deze weg vrij te maken voor verdere sociaaleconomische en maatschappelijke groei. Zonder verlichting zou het Europa nooit gelukt zijn om het huidige niveau van ontwikkeling te bereiken.

Bepaalde groepen Koerden in Nederland hebben de neiging steeds de ontwikkeling van de samenleving, technologie en productiekrachten achterna te lopen. Gewoonte, routine en traditie drukken als de Ararat op de geest van mannen en vrouwen, die zich in 'normale' historische perioden koppig vasthouden aan de platgetreden paden vanuit een instinct van zelfbehoud. Hiervan zijn de wortels terug te vinden in het verre verleden van de Koerdische tradities. Slechts in uitzonderlijke periodes in de Koerdische geschiedenis, wanneer de sociale en morele orde zich dreigt te begeven onder de ondraaglijke druk van de onderdrukkers (Iraanse Islamieten, Turkse Kemalisten en Conservatie Arabieren), begonnen de meeste mensen de wereld waarin ze geboren zijn, vragen te stellen en te twijfelen aan hun overtuigingen en vooroordelen die ze reeds heel hun leven meedragen.

De opkomst van de Koerden in Italië, Nederland, Engeland, Frankrijk, Zweden, Canada en Amerika kan gepaard gaan met een enorme opbloei van cultuur, kunst en wetenschap als de Koerden bewust met de situatie omgaan. Het is een prachtige gelegenheid om met behulp van de Koerden in diaspora het vaderland (Koerdistan) omhoog te trekken.

De religieuze fundamentalistische beweging in het Midden-Oosten heeft een massale aanhang, toegang tot onbeperkte fondsen en de steun van veel parlementariërs.  Islamitische oplichters verdienen fortuinen met ideeën die gedeeld worden door miljoenen mensen.

Het is deze beweging die Koerdistan in zijn vizier heeft. Kijk naar de AK partij in Turkije. Het is hetzelfde fundament dat reeds honderden jaren Koerden belemmert om vooruit te komen. Zo is het een kenmerkend triest gegeven dat de voorzitter van de Turkse Miligörüs in Nederland een Koerd was. 

Sommige filosofen stellen dat de onderbouw de bovenbouw bepaalt. In filosofische taal luidt dit: “het zijn bepaalt het bewustzijn”. Met betrekking tot de Koerdische gemeenschap in Nederland is het omgekeerde het geval. “Het bewustzijn bepaalt het zijn.

Dit proces kan niet vlotgetrokken worden door een nostalgisch verlangen naar het verleden noch door gedoemde pogingen de complexiteit waarmee de Nederlandse samenleving gepaard gaat te negeren. We moeten onszelf radicaal reorganiseren en heropvoeden. Alleen dan kunnen we meetellen in deze maatschappij. 

 

4- Het kwaliteit van leven van Koerden in Nederland

Binnen de strekking van deze notitie kunnen we niet in details aantonen hoe de kwaliteit van leven van Koerden in Nederland is. Hiervoor moeten we teruggrijpen op een wetenschappelijk proefschrift. Murat Can analyseert in zijn proefschrift “Welkom Thuis” de kwaliteit van leven van Turken in Nederland. Helaas stel ik echter vast dat in zijn proefschrift van enkele honderden pagina’s dik proefschrift met geen woord wordt gerept over de Koerden. Het woord Koerd komt in zijn document niet voor. Hij schrijft op pagina 25 van zijn proefschrift dat in 2010 er 383.957 Turken in Nederland wonen. (CBS: 09.09.2010)

Nu is de vraag, bedoelt hij echte Turken of mensen die uit Turkije afkomstig zijn? Hij maakt in iedere geval geen onderscheid in zijn proefschrift tussen deze twee begrippen. Het is kennelijk de oude Kemalistische kok die ook de Nederlandse wetenschappelijke instanties heeft besmet. Het is erg jammer dat hij dat onderscheid niet maakt in zijn proefschrift, of in ieder geval geen enkele melding doet van het feit dat onder Turkse immigranten die naar Nederland zijn geimigreerd hel veel Koerden vallen. Murat Can is geboren in Gaziantep, een Turkse stad met meer dan 1 miljoen bewoners. Heeft hij daar nooit een Koerd gezien? Heeft hij er nooit aan gedacht waar de Koerden dan zijn gebleven? Hij pleit doch in zijn boek voor een biculturele samenleving! Houden zijn principes op als het over Koerden gaat? Het is in ieder geval binnen de Kemalistische denkwijze zeer zeker wel het geval.

Zijn boodschap is helder. Koerden, afkomstig uit Turkije, kunnen niet op de Turkse onderzoeker rekenen en vertrouwen. Zelfs niet in Nederland. Er ligt dus een opdracht voor de Koerdisch hoogopgeleiden om het onderzoek over de Koerden in Nederland te bevorderen en uit te voeren.

Murat Can schrijft op pagina 251 van zijn proefschrift: “In het herwortelingsproces hebben Turken in Nederland te maken met de verschillende uitkomsten van acculturatieprocessen. Conform de waarde die we hechten aan de belevingsaspecten als een (onzichtbare) motor achter het gedragsaspect, lijkt het verstandig om voortaan te werken met een term die migranten in het algemeen en Turken in het bijzonder in het kan motiveren: bi-culturaliteit. Vooral in deze tijden van polarisatie zou term tegenstellingen kunnen overbruggen”.

Het zou geweldig zijn als Murat Can in dezelfde bewoordingen en dezelfde gedrevenheid de Turkse overheid zou gaan adviseren in relatie tot de Koerden en andere minderheden in Turkije.

 

5- Werk-, woon- en sociale contacten “dynamiek en verandering” 

Het gezin en de andere directe sociale relaties zoals werk en woonomgeving spelen een belangrijke rol bij de gezondheid van Koerden in Nederland. Daar vindt de ontwikkeling van de mens plaats en wordt de basis gelegd voor iemands latere leven en gezondheid.

 

In de nota ‘Gezond zijn, gezond blijven’ (VWS, 2007a) presenteert het Ministerie van

Volksgezondheid (Susan Meijer, Marian Sturkenboom, Welzijn en Sport (VWS)) haar visie op gezondheid en preventie. Het ministerie van VWS gebruikt deze visie als uitgangspunt om vorm te geven aan het gezondheidsbeleid in Nederland. 

De twee hoofdlijnen van de visie zijn:

1-      de relatie tussen het individu en de omgeving;

2-      de verbinding tussen de preventieve sector en de andere sectoren in de gezondheidszorg.

 

Deze rapportage haakt vooral aan bij de eerstgenoemde hoofdlijn, namelijk:

1- De omgeving beïnvloedt de keuzes voor gezond gedrag

2- De leefomgeving heeft fysieke en sociale elementen

3- Leefomgevingen in wijk en werk hebben invloed op de gezondheid

4- Gezond gedrag wordt beïnvloed op verschillende niveaus

 

Hier zien we de dynamiek en wisselwerking (dialectiek) tussen factoren die duidelijk invloed hebben op ieders ontwikkeling.

 

6- Tegenstellingen binnen de Koerdische gemeenschap in Nederland

Het is een gegeven dat in de wetenschap ‘verwondering en twijfel de belangrijkste bronnen voor wetenschappelijke nieuwsgierigheid’ vormen. Het is een heldere dialectische visie op de samenleving. Als wij Koerden ook in Nederland ons zelf bewapenen met deze uitgangspunten, dan kunnen we er zeker van zijn dat wij een positieve bijdrage aan de samenleving zullen leveren. 

In het kort kunnen we de volgende tegenstellingen binnen de Koerdische gemeenschap onderscheiden:

·         Veranderingen in de levenswijze

·         Culturele veranderingen

·         Individualisering en verandering in familieverband

·         Tegenkrachten zoals, aanpassing in de nieuwe omgeving, emancipatie, taal

·         Jong versus oud, generatie kloof tussen jong en oud 

·         Hoog versus laag. De tegenstelling tussen hoger en lager opgeleiden neemt toe. Hoger opgeleiden hebben meer betaald werk en emanciperen sneller in de nieuwe omgeving.

Deze tegenstellingen hoeven niet perse een bedreiging te vormen. De uitkomst is afhankelijk van ons gedrag. Het is aan ons om de tegenstellingen positief of negatief te beïnvloeden.

Conclusie:

De essentie van de dialectiek is het vermogen de dingen zowel in hun geheel als in hun onderlinge verhouding te zien; een eenheid in verschil. 

 

1-      Onenigheid vervult in de filosofie van Hegel een essentiële rol. Elke stelling is en blijft waar. Ze is slechts een gedeeltelijke waarheid, een schakel in het proces dat vooruitgang brengt. Door de ontkenning gaat het denken vooruit en ontwikkelt het zich. Deze ontwikkeling gebeurt op een dialectische methode: thesis ↔ anti-thesis = synthesis. In de dialectiek verwijst Hegel naar verschillende begrippen, namelijk: de tegenspraak, de beweging/ het proces en het systeem. Dit wordt door veel Hegelianen beschouwd als het ‘hart van de Hegeliaanse dialectiek’

2-      De Koerden hebben een sterke identiteit en weten wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Dat schept zelfvertrouwen en durf (Bert Bakkers). Om effectief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving moeten we zorgen voor een efficiënte “rollenallocatie”. Met andere woorden voor een verdeling van de sociale posities met de eraan verbonden rollen. Bovendien is zo dat de gemeenschap de vervulling van de rollen moet bewaken. Dit houdt in dat alle rollen vervuld moeten worden. Dat ze vervuld worden door de meest geschikte personen. En dat deze personen ertoe opgeleid worden, dat deze rollen naar beste vermogen vervuld worden. Het is voor de Koerdische gemeenschap in Nederland een voorwaarde voor overleven om in deze rollenverdeling haar verantwoordelijkheid te nemen. Het is aan de hoogopgeleide Koerden de vraag of ze hun eigen rol durven te vervullen. Het is noodzakelijk om de gemeenschap te helpen om niet uit elkaar te vallen. Als er te veel onderlinge verschillen ontstaan zal in plaats van emancipatie in de Nederlandse samenleving juist achteruitgang het gevolg zijn. Het is van belang om de verschillen te overbruggen.

1-      Wij moeten streven naar volwaardige emancipatie in de Nederlandse samenleving. Wij moeten ervoor zorgen niet zelf te vervreemden van deze samenleving. Nederland is ons land van nu en van de toekomst. Vervreemden is “iets wat van jezelf is vreemd maken”. Dit wil zeggen aan een ander afstaan, bijvoorbeeld bepaalde rechten en vrijheden. Wij moeten het niet meer aan de Turken, Iraniërs en Arabieren overlaten om namens ons het woord te voeren zonder dat wij met naam en toenaam worden genoemd.

2-      Corry Broer schrijft in haar mooie gedicht: “Wacht niet tot de storm voorbij is, leer dansen in de regen.” Het is ook de essentie van de dialectiek. Als de ene stroom voorbij is komt een andere stroom in zijn plaats. Wij moeten leren te dansen in de regen.

3-      Er is in ieders leven sprake van een constante wisselwerking tussen  verschillende determinanten. Onderling en in transactie met andere aspecten. Niet alleen in het hier en nu, maar ook in verleden en de toekomst (Devilléen Drews).

 

Literatuur,

 

1-      Reason in Revolt. By Alan Woods and Ted Grant.

2-      Samengesteld door M.V., 21-6-2010. Eerder verschenen als onderdeel in “Wegwijs in de Diaprax” (2007) 

3-      Geciteerd in A.A. Luce, Logic, p. 8. 

4-      M. Donaldson, Making Sense, pp. 98-9. 

5-      De Koerden, een verbeelde natie? Kirmanc Identiteit en Medya-TV 

6-      WEL THUIS! Murat Can 

7-      Koerden in Den Haag Joost van Loon 

8-      CGL-rapportage 09-04, Gezond wonen en werken, Een oriëntatie op gezondheidsbevordering in de settings wijk en werk in Nederland 

9-      Peter Clark, Zoroastrianism. An Introduction to an Ancient Faith (1998 Brighton) 

10-    Bronnen: Wikipedia 

11-  Zarathustra, volgens Mary Boyse, A History of Zoroastrianisme, 1975, Mary Boyse: Zoroastrians. Their Religious Beliefs and Practces. London: Routledge 2001 (orgi.1979)  

 

  


 

Behind the Kurdish Hunger Strike in Turkey

by Jake Hess | published November 8, 2012

To hear Mazlum Tekdağ’s story is enough to understand why 700 Kurdish political prisoners have gone on hunger strike in Turkey. His father was murdered by the state in front of his Diyarbakır pastry shop in 1993, when Mazlum was just nine years old. His uncle Ali was kidnapped by an army-backed death squad known as JİTEM (the acronym for the Turkish phrase ...

Lees meer...

De basisprincipes

De basisprincipes

Hoe haal je meer uit het ‘netwerken’?

ir. Ali Ghahrmani

Het Koerdisch Academisch Netwerk (KAN) is een sociale en zakelijke netwerkorganisatie die bedoeld is voor hoogopgeleide Koerden in Nederland. Voor haar als een ieder netwerkorganisatie gelden bepaalde spelregels om meer uit het netwerken te halen. De afgelopen jaren is in Nederland een explosieve groei van vele netwerken ontstaan. Nederland is ...

Lees meer...

History of Newroz and its celebrations

History of Newroz and its celebrations

Dr. Afrasiab Shekofteh

Every year on the March 21st, Iranian nations celebrate Newroz (New Day), and the Iranian calendar begins on this day as the first day of Spring, the first day of New Year.

Lees meer...

Hoop op dialoog tussen Koerden en Turken

Celal Altuntas

Het is rond elf uur ’s avonds en ik werk op mijn pc aan mijn boek. Rechts van mij staat een lekkere rode wijn om mij gezelschap te houden. Ik neem even rookpauze en ga naar Facebook om te zien wie er allemaal zijn. Ik meld me aan en het eerste wat mij opvalt is een speech van de Turkse vicepremier Bulent Arinc, in het Turks, over de Koerden en de Koerdische kwestie. In zijn speech er...

Lees meer...
More: